Aan de inhoud van alle webpagina’s van Digitallstars is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Digitallstars op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Digitallstars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

LINKS NAAR EXTERNE SITES

Op de webpagina’s van Digitallstars bevinden zich links naar externe websites. Digitallstars is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

AUTEURSRECHTEN

Op de inhoud van de webpagina’s van Digitallstars en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Digitallstars. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitallstars.

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

Bij Digitallstars mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we vanuit onze moederorganisatie Cohedron in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving! Lees hier ons volledige beleid.

STAPPENPLAN MELDING DISCRIMINATIE

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Iedereen die een (vermoeden) van discriminatie ervaart omtrent Cohedron, een van haar werkmaatschappijen of haar medewerkers, kan via het stappenplan melding discriminatie een melding doen.

WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERSREGELING

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze Klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk de Algemene voorwaarden van Cohedron BV – Algemene Leveringsvoorwaarden waar Digitallstars onderdeel van uitmaakt.

PRIVACYVERKLARING Digitallstars

WIE ZIJN WIJ?

Dit is de privacyverklaring van Digitallstars (Herculesplein 88, 3584 AA Utrecht) waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de privacywetgeving.

WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Digitallstars persoonsgegevens om goede uitvoering te kunnen geven aan de tussen u en Digitallstars gesloten overeenkomst.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

De volgende categorieën persoonsgegevens door Digitallstars verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens, dat wil zeggen: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, postadres;

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op computer of mobiele toestel wordt geplaatst, zodra u de website van Digitallstars bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen en bevatten, behoudens het IP-adres geen persoonsgegevens van u. Als bezoeker van onze website krijgt u uw eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegewezen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Digitallstars gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Functioneel doeleind: Met cookies bewaart onze website uw instellingen, zodat u bijvoorbeeld bij een nieuw bezoek van onze website bijvoorbeeld niet opnieuw uw inloggegevens hoeft in te voeren.
  • Statistisch doeleind: Digitallstars gebruikt cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. Via deze cookies houdt Digitallstars bij hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld hoe lang de website is bezocht. Voor deze statistieken maakt Digitallstars gebruik van Google Analytics. Digitallstars vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom heeft Digitallstars een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. U kunt het privacybeleid van Google vinden op haar website. Digitallstars deelt geen IP-adressen, of andere persoonsgegevens met Google.
  • Digitallstars maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden gebruikt om de cookies op onze site te bezorgen. Deze technologie is een hulpmiddel dat Digitallstars gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van de webpagina’s van Digitallstars.
    Tracking doeleinden:
  • Wonderkind: Digitallstars maakt gebruik van trackingcookies om uw surfgedrag te analyseren. Aan de hand van deze analyse kan Digitallstars u advertenties en informatie tonen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. Digitallstars meet tevens de interactie met deze advertentie. Om deze tracking mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Wonderkind. Wonderkind is een partij die gespecialiseerd is in het trackingproces. U kunt de privacyverklaring van Wonderkind hier lezen. Tracking cookies worden uitsluitend na toestemming geplaatst.
  • Google: Op de website van Digitallstars wordt met behulp van Google uw surfgedrag geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan Digitallstars advertenties en informatie tonen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. Digitallstars meet tevens de interactie met deze advertenties. Lees hier het beleid van Google. Trackingcookies worden uitsluitend na uw toestemming geplaatst. Indien u cookies wilt verwijderen of nieuwe cookies wilt weigeren, kunt u hiervoor aanpassingen aanbrengen in de instellingen van uw browser. De instructies voor deze acties kunt u vinden onder ‘Help’. Het verwijderen/wijzigen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website. Heeft u op meerdere apparaten cookies verzameld, en wenst u deze allemaal te verwijderen dan dient dit op elk afzonderlijk apparaat te gebeuren.

WANNEER EN MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens, behoudens uw voorafgaande toestemming niet met derden.

WAT DOEN WE AAN DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Digitallstars heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Digitallstars streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de EER (de Europese Economische Ruimte) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt Digitallstars de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOELANG BEWAREN VAN UW GEGEVENS?

Digitallstars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn om gegevens langer te bewaren. De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze diensten bewaren wij niet langer dan twee jaar.

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS HET OM UW PERSOONSGEGEVENS GAAT?

U kunt uw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die u op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van Digitallstars. De contactgegevens van deze functionaris staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

WIJZIGINGEN

Digitallstars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U vindt steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Digitallstars uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via privacy@cohedron.nl of door een brief te sturen naar Digitallstars, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 2872, 3500 GW Utrecht. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Versie: 1.0

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars